Skip links

VIITOR – Valorificarea, Instruirea şi Integrarea Tinerilor prin Ocupare şi Responsabilizare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Detalii

Cine suntem?

Asociația Brahma a fost înființată în anul 2012, din dorința de a aduce o schimbare în viața persoanelor și comunităților vulnerabile, promovând conceptul de servicii integrate dedicate și adaptate necesităților specifice ale fiecărui individ sau comunitate. Scopul asociației este concentrat pe dezvoltarea societală, prin promovarea și implementarea unui set de instrumente și politici eficiente în dezvoltarea unei societăți mai bune, care să ofere șanse egale de afirmare tuturor membrilor săi. Pe lista angajamentelor Brahma se regăsesc o serie de obiective orientate către domeniul protecției sociale, economiei durabile și dezvoltării capitalului uman, printre care:

dezvoltarea de servicii comunitare în cadrul comunităților marginalizate; asigurarea de servicii integrate în vederea reducerii gradului de sărăcie; reducerea excluziunii sociale locale și regionale prin acțiuni de combatere directă a discriminării și marginalizării; acordarea serviciilor de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, în baza acreditării ca furnizor de servicii sociale de stimulare a ocupării forței de muncă: informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii; apărarea și promovarea solidarității etnice și a tradiției culturale etc.

Echipa de implementare

Echipa de implementare a proiectului VIITOR este alcătuită din experți cu experiență cuprinsă între 5-10 ani, care au pregătirea și cunoștințele necesare pentru a derula activitățile specifice într-un mod profesionist și centrat pe nevoile tinerilor NEETs.

Întreaga echipă este îndrumată de Managerul de proiect, a cărui experiență de peste 10 ani în gestionarea proiectelor asigură implementarea cu succes a proiectului.

Barac Georgiana

Manager proiect (A0.1)

Merlici Valentina

Responsabil program formare neautorizat ANC (mobbing) (A 3.1)

Vîlcea Cristina Maria

Expert mediere și ocupare 3 (A 4.1, A 4.2)

Dorcea Daniela

Expert evaluator planuri de afaceri 1 (A 5.1)

Mihalcea Aida-Eugenia

Expert informare și identificare grup țintă (A 1.1)

Costescu (Ivănuș) Ramona Alina

Trainer mobbing 1 (A 3.1)

Olteanu Sergiu-Cătălin

Responsabil program antreprenoriat (A 5.1)

Simionescu Radu-Alexandru

Expert evaluator planuri de afaceri 2 (A 5.1)

Stoian Valentina

Expert selectare, integrare, motivare și menținere grup țintă (A 1.2)

Samoilă Florentina

Expert mediere și ocupare 1 (A 4.1, A 4.2)

Olteanu Sergiu-Cătălin

Expert monitorizare implementare PA (A 5.2)

Ungureanu Claudia

Expert evaluator planuri de afaceri 3 (A 5.1)

Samoilă Florentina

Responsabil program formare autorizat ANC (A 2.1)

Costescu (Ivănuș) Ramona Alina

Expert mediere și ocupare 2 (A 4.1, A 4.2)

Merlici Valentina

Expert valorificare, transferabilitate și durabilitate rezultate proiect

(A 7.1)

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea şi Integrarea Tinerilor prin Ocupare şi Responsabilizare” constă în promovarea integrării durabile pe piaţa muncii a 400 de tineri NEETs cu rezidenţa în regiunea Bucureşti-Ilfov, cu accent pe cei din mediul rural(minim 200), pe cei aparţinând minorităţii roma (minim 200) şi pe cei încadraţi în categoriile C (greu ocupabil) şi D (foarte greu ocupabil) – minim 120 (30%), prin acţionare pe trei paliere: educaţie, formare, ocupare, inclusiv prin punerea în aplicare a garanţiei pentru tineret.

Proiectul „VIITOR – Valorificarea, Instruirea şi Integrarea Tinerilor prin Ocupare şi Responsabilizare” contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, prin valorizarea capitalului uman, constând în investiţia și formarea tinerilor NEETs, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

Obiective specifice

Obiectiv specific 1: Creşterea oportunităţilor de identificare şi selectare transparentă şi nediscriminatorie a 400 de tineri NEETs de nivel A, B, C şi D prin: derularea unei campanii de informare şi promovare în rândul tinerilor cu rezidenţa în regiunea Bucureşti-Ilfov cu accent pe cei din mediul rural, pe cei aparţinând minorităţii rome şi pe cei profilaţi în categoriile C şi D, în vederea direcţionării acestora către SPO pentru înregistrare, informare, consiliere şi profilare, într-o perioadă de 24 de luni

Obiectiv specific 2: Facilitarea tranziţiei către piaţa muncii a 300 de tineri NEETs de nivel B, C şi D, înregistraţi, informaţi, consiliaţi şi profilaţi la SPO cu rezidenţa în regiunea Bucureşti-Ilfov, cu accent pe cei din mediul rural, pe cei aparţinând minorităţii rome şi pe cei din categoriile C şi D, prin dezvoltarea nivelului de competenţe, prin servicii de formare profesională autorizate ANC şi servicii de formare profesională neautorizate ANC într-o perioadă de 20 de luni

Obiectiv specific 3: Creşterea ocupării durabile şi de calitate a 176 de tineri NEETs de nivel A, B, C şi D cu rezidenţa în regiunea Bucureşti-Ilfov, cu accent pe cei din mediul rural, pe cei aparţinând minorităţii rome şi pe cei din categoriile C şi D, prin furnizarea serviciilor specializate pentru stimularea ocupării pe piaţa liberă a muncii şi/sau pe cont propriu, respectiv medierea pe piaţa muncii, aplicarea garanţiei pentru tineret, ocupare asistată şi acompaniament, într-o perioadă de 24 de luni

Obiectiv specific 4: Susţinerea antreprenoriatului prin finanţarea a 9 antreprenori tineri NEETs (A) din regiunea Bucureşti-Ilfov, selectaţi dintre cei 28 de tineri NEETs beneficiari ai serviciilor de formare în competenţe antreprenoriale şi consiliere şi consultanţă în antreprenoriat, cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparţinând minorităţii rome, într-o perioadă de 24 de luni

Obiectiv specific 5: Asigurarea valorificării, transferabilităţii, sustenabilităţii şi multiplicării rezultatelor proiectului, în vederea continuării procesului de facilitare a tranziţiei pe piaţa muncii a tinerilor NEETs cu rezidenţa în regiunea Bucureşti-Ilfov, prin: 1. Înfiinţarea unui Centru de Reabilitare şi Integrare Profesională – CRIP; 2. Crearea  unei Reţele regionale de sprijin a tinerilor NEETs; 3. Elaborarea şi diseminarea unui ghid bune practici, într-o perioadă de 24 de luni

Activități

A0 Managementul proiectului

 

A0.1 Activitate transversală aferentă managementului proiectului: sistem de planificare, monitorizare, control şi evaluare

A0.2 Activitate transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară

A1 Înregistrarea, informarea, consilierea, profilarea la nivelul SPO şi selectarea în grupul ţintă eligibil a tinerilor NEETs din Bucureşti-Ilfov

 

A1.1 Derulare campanie de informare şi promovare, direcţionare NEETs către SPO

A1.2 Selectare grup ţintă după profilare la SPO, motivare şi menţinere

A2 Organizarea şi derularea programului de formare profesională autorizat ANC a tinerilor NEETs B, C şi D din Bucureşti-Ilfov

 

A2.1 Formarea profesională a tinerilor NEETs B, C şi D – organizată şi derulată în conformitate cu prevederile OG 129/2000

A3 Organizarea şi derularea programului de formare profesională neautorizat ANC a tinerilor NEETs B, C şi D din Bucureşti – Ilfov

 

A3.1 Formarea profesionala a tinerilor NEETs B,C si D – alta decât cea organizată şi derulată în conformitate cu prevederile OG 129/2000

A4 Furnizarea serviciilor de mediere a tinerilor NEETs A, B, C si D din grupul ţintă cu rezidenţă în Bucureşti-Ilfov

 

A4.1 Medierea tinerilor NEETs A, B, C, D – utilizând instrumente şi proceduri de lucru specializate

A4.2 Ocuparea tinerilor NEETs A, B, C, D – utilizând instrumente şi proceduri de lucru specializate

A5 Sprijin pentru ocuparea pe cont propriu a tinerilor NEETs A din grupul țintă cu rezidența în București-Ilfov, prin activități de susținere a antreprenoriatului

 

A5.1 Furnizarea serviciilor de susţinere a antreprenoriatului, înfiinţare entităţi şi semnare contracte subvenţie

A5.2 Acordarea subvenţiilor (microgranturi) şi monitorizarea implementării planurilor de afaceri

A6 Sprijin pentru menţinerea în câmpul muncii a tinerilor NEETs C şi D din Bucureşti-Ilfov, prin activităţi de acompaniament

 

A6.1 Acompaniamentul tinerilor NEETs C, D – prin servicii de asistenţă şi servicii de îndrumare

A7 Asigurarea inovării sociale, durabilităţii, sustenabilităţii, valorificării, transferabilităţii şi multiplicării rezultatelor proiectului către alte entităţi/alt sector

 

A7.1 Înfiinţarea unui Centru de Reabilitare şi Integrare Profesională (CRIP) dedicat tinerilor NEETs din Bucureşti-Ilfov

Grup țintă

Criterii de eligibilitate

Au vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani

Nu urmează nicio formă de educaţie sau formare

Nu sunt ocupați pe piaţa muncii, având exclusiv statut de şomeri

Au domiciliul sau resedinţa în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov

Au fost înregistrați, informați, consiliați şi profilați în prealabil de catre Serviciul public de ocupare (SPO)

Metodologie selecție grup țintă

DESCARCĂ

Formular preînscriere în grupul țintă

COMPLETEAZĂ

Dosar înscriere în grupul țintă

Oportunități și beneficii

Servicii de informare:

 • sesiuni online și offline de informare, adaptate nevoilor tinerilor NEETs
 • informare cu privire la Procedura de înregistrare la SPO și beneficiile ce decurg din parcurgerea acestui pas
 • sprijin în derularea procesului de înregistrare la SPO și în gestionarea relației cu AJOFM și structurile aflate în subordinea sa
 • crearea unei comunități virtuale Societatea NEETs – cu viitor în rețea, ca instrument de conectare a tinerilor NEETs cu nevoi și interese similare

Acces la resursele Centrului de Reabilitare și Integrare Profesională (CRIP)

 • acces la sala de lectură cu exemplare dedicate nevoilor și intereselor specifice tinerilor
 • participarea la grupuri suport cu tineri NEETs și persoane aparținând grupurilor defavorizate, pentru a facilita schimbul de experiențe în contextul ocupării pe piața muncii
 • constituirea și dezvoltarea rețelei RISOD (Rețea de Inițiative și Suport Ocupațional Durabil) pentru tinerii NEETs din București-Ilfov, care va facilita dezvoltarea de parteneriate cu actori relevanți și interesați să se ocupe de integrarea profesională a tinerilor

Servicii de formare profesională neautorizată ANC

Curs neautorizat ANC Metode și tehnici de identificare, prevenire și combatere a fenomenului de mobbing la locul de muncă pentru 200 tineri NEETs, cu o durată de 40 ore/grupă (20 grupe x 10 participanți).

La finalul parcurgerii programului de formare, în urma susținerii examenului de absolvire, participanții declarați admiși vor primi diplomă de absolvire.

Servicii de mediere și ocupare pe piața muncii

Tinerii NEETs selectați în grupul țintă al proiectului vor beneficia de servicii de mediere și ocupare pe piața muncii, în vederea capacitării acestora pentru a valorifica oportunitățile de ocupare existente, prin utilizarea de metode, tehnici și instrumente specializate precum:

 • elaborarea Planului individual de mediere
 • participarea la sesiuni individuale de mediere prin informare și la sesiuni de grup (job-cluburi) de mediere prin informare
 • acces la bazele de date cu angajatori de la nivelul regiunii București-Ilfov și la oportunitățile de angajare afișate pe portalul de mediere de pe site-ul proiectului
 • sprijin în accesarea instrumentelor necesare tinerilor NEETs aflați în căutarea unui loc de muncă potrivit nevoilor lor
 • sprijin pentru procesul de potrivire a profilului candidaților cu cerințele angajatorului
 • participarea la burse ale locurilor de muncă
 • participarea la sesiuni de mediere electronică prin instrumente digitale
 • posibilitatea de a aplica la oportunități de angajare disponibile prin completarea unui formular, transmiterea CV-ului și programarea la interviu cu angajatorul
 • simularea unui potențial interviu, cu scopul de a familiariza candidatul cu procesul de angajare
 • sprijin în formalizarea ocupării pe piața muncii, inclusiv pe cont propriu

Servicii de formare profesională, consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat

 • curs de specializare în domeniul Competențe antreprenoriale pentru 28 tineri NEETs (1 grupă x 28 participanți)
 • servicii de consiliere și consultanță în antreprenoriat pentru 28 de tineri NEETs, absolvenți ai cursului
 • participarea la concursul de evaluare și selectare a Planurilor de afaceri organizat în cadrul proiectului
 • posibilitatea obținerii unei finanțări de 15.000 Euro(echivalentul în lei) de către cei 9 antreprenori selectați în urma concursului
 • servicii de mentorat pentru cei 9 antreprenori selectați
 • sprijin în înființarea și asigurarea funcționării și dezvoltării celor 9 entități
 • monitorizarea implementării planurilor de afaceri finanțate în conformitate cu contractul de subvenție și planul de afaceri asumat

Servicii de formare profesională autorizate ANC:

 • Agent de securitate (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă
 • Lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă
 • Cameristă (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă
 • Lucrător în comerț (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă
 • Lucrător în alimentație – ajutor de bucătar (1 grupă x 20 participanți), 360 ore/grupă
 • Lucrător în structuri pentru construcții (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă

Cursurile de formare profesională sunt organizate în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectând standardele ocupaționale reglementate și programa/metodologia de pregătire specifică. La finalul acestora, participanții care susțin și sunt declarați admiși la susținerea examenului de absolvire vor primi certificate de calificare/certificate de absolvire eliberate de ANC și recunoscute de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Indicatori

400

tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani care beneficiază de sprijin

200

tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani care beneficiază de sprijin – etnie romă

200

tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani care beneficiază de sprijin – din zona rurală

176

tineri NEETs șomeri care primesc un loc de muncă

88

tineri NEETs șomeri care primesc un loc de muncă – etnie romă

88

tineri NEETs șomeri care primesc un loc de muncă – din zona rurală

300

tineri NEETs șomeri care dobândesc o calificare

150

tineri NEETs șomeri care dobândesc o calificare – etnie romă

150

tineri NEETs șomeri care dobândesc o calificare – din zona rurală

Rezultate

 • 1 x Plan operaţional de management
 • 24 x Planificări lunare (minim)
 • 24 x Rapoarte de monitorizare, evaluare şi control (minim)
 • 24 x Rapoarte identificare riscuri şi măsuri de atenuare (minim)
 • 24 x Ședinte cu echipa de proiect (minim)
 • 1 x Raport evaluare şi monitorizare finală
 • Documente de monitorizare, evaluare, modelare şi control a proiectului

 • 1 x Set materiale personalizate cu respectarea MIV Instrumente Structurale 2014-2020
 • 10 x Afişe A3 la sediile Solicitantului (minim)
 • 2 x Roll-up-uri la sediile Solicitantului (minim)
 • 2 x Bannere/sigle vizibile
 • 1 x Comunicat de presă lansare proiect
 • 1 x Set monitorizare apariţii presă comunicat închidere proiect
 • 1 x Website proiect
 • 1 x Profil de social media pentru proiect
 • 1.000 x Flyere de promovare a proiectului (minim)
 • 100 x Broşuri de promovare a proiectului (minim)
 • 1 x Campanie de promovare a proiectului prin instrumente online
 • 24 x Articole publicate pe website-ul proiectului (minim)
 • 1 x Comunicat de presă închidere proiect
 • 1 x Set monitorizare apariţii presă comunicat închidere proiect
 • 1 x Grafic depunere prefinanţare, rambursare, plată actualizat periodic
 • Cereri prefinanţare, cereri plată, cereri rambursare
 • 24 x Rapoarte financiare (cash-flow, previziuni financiare etc.)
 • 1 x Plan de achiziţii actualizat periodic şi dosare de achiziţii
 • 1 x Arhivă letrică şi electronică a proiectului

 • 1 x Metodologie de informare şi promovare pentru identificarea tinerilor NEETs
 • 1 x Set de anexe pentru Metodologia de informare şi promovare pentru identificarea tinerilor NEETs
 • Baze de date întocmite la nivel regiunii Bucureşti-Ilfov pentru identificare tineri NEETs (actualizate periodic)
 • 1 x Comunitate virtuală Societatea NEETs cu viitor – în reţea
 • 24 x Sesiuni campanie offline de informare a tinerilor NEETs (minim)
 • 24 x Sesiuni campanie online de informare a tinerilor NEETs (minim)
 • Anunţuri pe website-uri de profil pentru informarea tinerilor NEETs
 • Anunţuri pe reţele de socializare pentru informarea tinerilor NEETs
 • Centralizări, liste, evidenţe, rapoarte progres
 • 600 x Tineri NEETs informaţi cu privire la beneficiile înregistrării şi profilării la SPO şi direcţionaţi către SPO, cu acest scop
 • 400 x Tineri NEETs înregistraţi, profilaţi, informaţi, consiliaţi de către SPO

 • 1 x Metodologie de selectare, integrare, motivare şi menţinere a grupului ţintă
 • 1 x Set instrumente anexe Metodologie
 • 400 x Tineri NEETs cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani din Bucureşti-Ilfov înscrişi şi selectaţi în GT, conform metodologiei
 • 400 x Dosare complete de înscriere şi selectare în grupul ţintă
 • 1 x Registru de evidenţă a grupului ţintă în UD şi selectat actualizat periodic
 • 24 x Rapoarte de înscriere, selectare şi monitorizare grup ţintă
 • Centralizări, materiale, planificări, fişe resursă proces selectare G.T

 • 1 x Metodologie de acompaniere, stimulare prezenţă participanţi şi monitorizare program formare profesională autorizat ANC implementat prin servicii externalizate
 • 1 x Set instrumente de lucru, anexe metodologice(actualizate periodic)
 • 300 x Dosare participanţi cursuri formare(calificare nivel 2: 28 x participanți/grupă x 10 grupe, 20 x participanți/grupă x 1 grupă)
 • 300 x Certificate absolvire/calificare
 • Planificări proces organizare, acompaniere, stimulare motivaţională a prezenţei cursanţilor, materiale şi instrumente aferente
 • Instrumente proces comunicare cu furnizorul de servicii de formare profesională

 • 1 x Metodologie de organizare a programului de formare profesională neautorizat ANC – mobbing
 • 1 x Set anexe, intrumente Metodologie
 • 10 x Centralizatoare evidenţă grupe curs mobbing
 • 200 x Dosare participanţi curs mobbing, în 10 grupe a câte 10 participanți/grupă
 • 10 x Set documente formare neautorizată ANC (componente organizare, susţinere, follow-up) – 1 set documente/grupă x 10 grupe
 • 10 x Set documente proces acompaniere cursanţi şi stimulare prezenţă – 1 set documente/grupă x 10 grupe
 • 10 x Set documente proces evaluare şi certificare participanţi curs mobbing – 1 set documente/grupă x 10 grupe

 • 1 x Metodologie de mediere prin informare și anexe
 • 1 x Metodologie de mediere prin conectarea cererii cu oferta și anexe
 • 6 x BZD oportunități angajare de la nivelul regiunii București-Ilfov pentru tinerii NEETs din grupul țintă, actualizate periodic
 • 48 x Sesiuni de grup de mediere prin informare (job club) pentru tinerii NEETs selectați în grupul țintă (minim)
 • 400 x Sesiuni individuale de mediere prin informare pentru tinerii NEETs selectați în grupul țintă (minim)
 • 6 x Secțiuni cu centralizarea oportunităților de angajare actualizate periodic și publicate pe webportalul locurilor de muncă, actualizate periodic
 • 1 x Set de instrumente utile în căutarea unui loc de muncă pentru tinerii NEETs
 • 400 x Tineri NEETs mediați prin informare și prin conectarea cererii cu oferta
 • 400 x Fișe inițiale de analiză și proiecție profesională
 • 400 x Planuri individuale de mediere
 • 15 Burse ale locurilor de muncă (minim)
 • 1 x Proces de potrivire (matching) a cererii (profilul angajatorilor) cu oferta (profilul candidaților tineri NEETs selectați în grupul țintă)
 • 1 x Proces de aplicare la oportunități de angajare disponibile pentru tinerii NEETs selectați în grupul țintă
 • Planificări, materiale și instrumente suport necesare procesului de mediere

 • 1 x Metodologie de mediere prin ocupare pe piață muncii
 • 1 x Set de instrumente anexe pentru Metodologia de mediere prin ocupare pe piață muncii
 • 400 x Tineri NEETs selectați în grupul țintă asistați în elaborarea CV-ului
 • 400 x Tineri NEETs selectați în grupul țintă asistați în pregătirea pentru interviu
 • 176 x Tineri NEETs ocupați pe piață muncii
 • 176 x Adrese AJOFM – comunicare schimbare statut pe piață muncii pentru tinerii NEETs
 • Planificări, materiale și instrumente suport necesare medierii prin ocupare

 • 5 x Metodologii organizare program antreprenoriat și anexe
 • 1 x Proces curs compentențe antreprenoriale organizat și derulat prin servicii externalizate(centralizatoare, dosare înscriere ș.a)
 • 28 x Certificate absolvire participare la curs de inițiere în competențe antreprenoriale
 • 1 x Proces servicii consiliere și consultanță în antreprenoriat – servicii externalizate
 • 28 x Beneficiari servicii consiliere și consultanță în antreprenoriat
 • 1 x Proces organizare evaluare și selectare PA (proceduri, calendar, grile, structură, raport evaluare și selectare PA)
 • 9 x PA evaluate și selectate (PA – incluzând un procent de minim 10% din valoarea micro-grantului alocat inovării sociale)
 • 1 x Proces servicii mentorat – servicii externalizate
 • 9 x Beneficiari servicii mentorat
 • 9 x Entități înființate
 • 9 x Contracte de subvenție semnate de administratorul Schemei de minimis și entitățile înființate

 • 1 x Metodologie de acordare și monitorizare a micro-granturilor de minimis
 • 1 x Set de instrumente anexe pentru Metodologia de acordare și monitorizare a micro-granturilor de minimis
 • 9 x Subvenții micro-grant de 15.000 Euro (73.126,50 lei lei) acordate pentru 9 noi entități înființate de către antreprenorii selectați prin concurs din rândul tinerilor NEETs prin tranșă nr. 1 (maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis) și tranșă nr. 2(diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovadă că a ocupat locul/locurile de muncă asumat/e prin planul de afaceri)
 • 108 x Rapoarte de monitorizare a celor 9 entități (9 entități x 12 luni x 1 RM/lună) – minim
 • 1 x Grup de discuții între antreprenori și alți stakeholderi (schimb de experiențe în antreprenoriat)
 • 1 x Proces de realizare conținut relevant pentru grupul de discuții
 • Analize, rapoarte intermediare, vizite de monitorizare

 • 1 x Metodologie privind programul de acompaniament
 • 1 x Set de instrumente anexe pentru Metodologia privind programul de acompaniament
 • Minim 50 x verificări la fața locului în scopul validării cazurilor care au cea mai mare nevoie de serviciile de acompaniament
 • 50 x Tineri NEETs din grupul țintă care beneficiază de servicii de acompaniament pentru creșterea șanselor de menținere în câmpul muncii
 • 15 x Pachete servicii de acompaniament de 600 lei/lună acordate pentru 15 tineri NEETs pentru o perioadă de 6 luni
 • 35 x Pachete servicii de acompaniament pentru 35 tineri NEETs (servicii de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socio-profesională), pe o perioadă de maxim 3 x luni (cu acordul angajatorului)
 • 1 x Set rapoarte de monitorizare a impactului serviciilor de acompaniament asupra beneficiarilor

Beneficiile directe ale R11:

 • Menținerea durabilă a ocupării pe piață muncii a tinerilor NEETs care își schimbă statutul pe piața muncii în timpul implementării proiectului prin menținerea acestora în câmpul muncii

Beneficiile suplimentare al R11:

 • Generarea de efecte pozitive pe termen lung prin creșterea retenției la locul de muncă a tinerilor NEETs ocupați, ameliorand într-o manieră sustenabilă riscul de sărăcie și excluziune socială

 • 1 x Spaţiu CRIP amenajat (resurse materiale proprii)
 • 1 x Set metodologii, proceduri şi instrumente CRIP
 • 1 x Proces informare tineri NEETs din grupul țintă referitor la CRIP
 • 1 x Sală lectură CRIP
 • 1 x Set fond documentar sală lectură ocupare
 • 1 x Grup suport (schimb de experienţe)
 • 12 x Întâlniri/dezbateri grup suport (minim)
 • 1 x Proces colectare feedback periodic grup ţintă
 • Articole, comunicate, newslettere elaborate şi publicate
 • 1 x Reţea de Iniţiative şi Suport Ocupaţional Durabil (RISOD)
 • 1 x Set metodologii, proceduri, instrumente, fişe resursă etc. RISOD
 • 1 x Proces dezvoltare RISOD
 • 5 x Evenimente identificare entităţi partenere (minim)
 • 5 x Evenimente multiplicare rezultate proiect (minim)
 • 1 x Campanie de informare şi conştientizare a publicului larg, cu accent asupra angajatorului, cu privire la importanţa încadrării în muncă a tinerilor NEETs
 • 1 x Set metodologii, proceduri, instrumente şi plan de campanie informare şi conştientizare
 • 1 x Ghid de bune practici
 • 1 x Proces diseminare ghid de bune practici (minim 1000 exemplare diseminate)

Întrebări și răspunsuri

Ai întrebări referitoare la activitățile sau serviciile oferite în cadrul proiectului? Vrei să afli cum poți valorifica oportunitățile existente pe piața muncii accesând oportunitățile prezentate?

Lasă-ne aici întrebarea/întrebările tale și ne vom strădui să îți răspundem cât mai repede!
  Întrebări și răspunsuri

  Pentru înscriere vă rugăm să accesați secțiunea Grup țintă și să completați formularul de preînscriere.

  Detaliile despre proiect le regăsiți în secțiunea Despre proiect.

  Ofertele de job se pot accesa în secțiunea Portal de mediere.


  Valorificarea, Instruirea şi Integrarea Tinerilor prin Ocupare şi Responsabilizare

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Contract nr. POCU/910/2/4/150520 / 01.09.2021, SMIS 150520

  Proiectul este implementat în perioada 02.09.2021 – 01.09.2023 de către Asociația Brahma. Valoarea totală a proiectului este de 3,256,566.50 lei, dintre care 2,605,253.19 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 651,313.31 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 0 lei reprezintă cofinanțare proprie a Beneficiarului. Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Asociația Brahma.