Skip links

Respectarea și Promovarea Principiului Orizontal Egalitatea de Șanse: Egalitatea de Gen și Nediscriminarea

Egalitatea de șanse reprezintă unul dintre principiile intens promovate la nivelul Uniunii Europene, de-a lungul timpului fiind aduse numeroase modificări tratatelor cu scopul consolidării acestui principiu și aplicării acestuia în rândul tuturor statelor membre. Plecând de la prevederile Regulamentului nr. 1303/2013, Comisia Europeană pune accentul pe aplicarea și promovarea egalității de șanse pe toată durata de pregătire și implementare a programelor POCU 2014-2020. Astfel, proiectul „VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare”, POCU/910/2/4/150520, vizează implementarea de măsuri care să contribuie la întărirea acestui principiu, în vederea creării premiselor unui viitor echitabil și sustenabil.

Egalitatea de gen

„În toate acțiunile sale, Uniunea Europeană urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei.”

Articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Pentru o mai bună înțelegere a principiului egalității de gen, este important de știut că la nivelul țării noastre acesta este reglementat de Legea nr. 202/2002. Potrivit acestei legi, prin egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați se înțelege luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin, respectiv feminin și tratamentul egal al acestora. Prin intermediul acestei legi, se încearcă eliminarea tuturor formelor de discriminare pe bază de criteriu de sex, atât din sectorul public, cât și din cel privat, prin raportare la domenii precum muncă, educație, sănătate, cultură, informare, furnizare și acces la bunuri și servicii.

Prin activitățile planificate și obiectivele asumate, proiectul VIITOR și-a propus să contribuie la susținerea eforturilor de la nivel european în promovarea unei societăți incluzive, prin aplicarea unor măsuri concrete, atât în etapa de pregătire a proiectului, cât și pe parcursul perioadei de implementare și după.

La baza implementării unui proiect se regăsesc oamenii, atât de la nivelul echipei de implementare, cât și de la nivelul grupului țintă care beneficiază de oportunitățile oferite. De aceea, aplicarea principiului egalității de gen se reflectă în derularea procesului de selectare a membrilor echipei de proiect, acesta fiind un proces transparent și echitabil, având la bază exclusiv criterii de calificare, experiență profesională și meritocrație, fără considerente bazate pe gen. În ceea ce privește selectarea grupului țintă, acest proces se realizează exclusiv în baza condițiilor obligatorii prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice și prin ocuparea locurilor disponibile în ordinea înscrierii („primul venit-primul servit”), fără restricții bazate pe gen.

Mai mult decât atât, în procesul de selectare a celor 9 antreprenori care vor primi subvenții sub formă de micro-granturi pentru implementarea planurilor de afaceri nu vor fi luate în considerare criterii de gen, pentru a asigura accesul egal atât al bărbaților, cât și al femeilor. Încurajăm femeile cu spirit antreprenorial să propună idei curajoase și să depășească orice bariere pentru îndeplinirea visului lor. Având în vedere că fiecare dintre cele 9 întreprinderi finanțate în cadrul proiectului are obligația de a angaja minim o persoană, se va monitoriza respectarea prevederilor Codului Muncii și legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, astfel încât să fie facilitat accesul egal.

Nediscriminare

„Principiul non-discriminării face parte dintre principiile de bază ale Uniunii Europene. Toți suntem egali în fața legii și toți avem dreptul de a ne trăi viața fără a fi discriminați.”

Viviane Reding, fost comisar UE pentru justiție

Lupta împotriva discriminării pe criterii legate de rasă și origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă, sex sau orientare sexuală reprezintă una dintre acțiunile constante implementate la nivelul Uniunii Europene, fiind reglementată printr-o serie de directive pe care statele membre sunt obligate să le respecte și să le aplice. Însă lupta împotriva discriminării nu poate fi câștigată doar prin legislație, ci și prin schimbarea atitudinilor și comportamentelor fiecărui om, la nivel personal.

Proiectul VIITOR își propune o serie de măsuri menite să promoveze combaterea discriminării și să elimine orice încercare de îngrădire a condițiilor de egalitate a drepturilor omului. În toate acțiunile planificate, vor fi evitate orice fel de restricții, preferințe sau excludere în funcție de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, nivel de bunăstare socială, gen, vârstă, orientare sexuală, stare de sănătate sau handicap. În procesul de selectare a grupului țintă nu vor fi aplicate alte condiții obligatorii în afara celor prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, luând în considerare principiul ocupării locurilor disponibile.

De asemenea, lupta împotriva discriminării de orice natură va fi promovată în cadrul diverselor materiale elaborate în cadrul proiectului. Spre exemplu, în introducerea cursului de Competențe antreprenoriale vor fi prezentate informații cu privire la nediscriminarea în relația cu angajații, clienții, ceilalți stakeholderi. Procesul de selecție a antreprenorilor care vor beneficia de finanțare pentru punerea în practică a ideii de business va fi fundamentat exclusiv pe condițiile menționate în documentele programatice specifice, fără considerente care ar putea fi interpretate ca fiind discriminatorii.

Toți oamenii, indiferent de sex, vârstă sau alte criterii, trebuie să aibă drepturi, responsabilități și oportunități de muncă egale, care să le garanteze un nivel de trai adecvat pentru ei și familiile lor, care să le ofere siguranță și să le permită astfel dezvoltarea personală și profesională. Intră în responsabilitatea fiecăruia dintre noi să promoveze un comportament care să contribuie la conturarea unui viitor incluziv, în care fiecare om să se simtă valorizat și apreciat pentru ceea ce este.

Proiectul VIITOR este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv tematic 8, Prioritatea  de  investiție 8.ii, Apel de proiecte POCU/910/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1, 2.2.

 

Leave a comment