Skip links

Respectarea și Promovarea Principiilor Orizontale: Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și schimbările demografice

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi

Accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la viața economică și socială reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte prevăzute de Strategia Europa 2020, prin care se urmărește promovarea unei creșteri economice inteligente, bazată pe inovare, dezvoltare durabilă și incluziune socială.

La nivel internațional, primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic în domeniul drepturilor omului care a pus accent pe drepturile persoanelor cu dizabilități a fost Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CDPH). Principalul obiectiv al convenției este „să promoveze, să protejeze și să garanteze că toate persoanele cu handicap se bucură de toate drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și să promoveze respectul pentru demnitatea lor inerentă”. Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi a fost ratificată de România în anul 2010, dar şi de Uniunea Europeană în 2011 și susţine creşterea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi în cadrul comunităţii prin promovarea, protecţia şi asigurarea exercitării depline şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă.

Accesibilitatea la mediul fizic, social, economic și cultural, la sănătate, educație, informare și comunicare reprezintă unul dintre principiile de bază stabilite prin Convenție, dând șansa persoanelor cu dizabilități de a beneficia de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Concret, Convenția a stabilit eliminarea tuturor obstacolelor și barierelor care ar putea sta în calea derulării unei vieți normale pentru persoanele cu dizabilități. Prin accesibilitate, Convenţia reiterează importanța asigurării unor condiții de egalitate în ceea ce privește mediul fizic, transport, informație și mijloace de comunicare, inclusiv tehnologii, sisteme informatice și alte facilități/servicii furnizate publicului larg.

Conform statisticilor europene, peste 80 de milioane de persoane, reprezentând aproximativ 16% din totalul populaţiei UE, au o dizabilitate, de la o formă uşoară până la una gravă, incluzând aici şi persoanele cu probleme de sănătate mintală. Rata şomajului în rândul persoanelor cu dizabilităţi este de două ori mai mare decât rata şomajului din rândul celorlalte persoane. De aceea, la nivelul proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare” sunt vizate măsuri pentru a contribui la menținerea unei comunicări continue și transparente atât cu grupul țintă selectat, cât și cu tinerii NEETs eligibili pentru selectarea în grupul țintă, prin mai multe metode: posibilitatea naturală ca persoanele cu dizabilități să își exprime nevoile și preferințele în materie de participare în cadrul activităților proiectului, facilitarea asistenței persoanelor cu dizabilități prin deplasarea unor experți parte din echipa de implementare a proiectului în teritoriu, în locații publice și ușor accesibile sau la domiciliul persoanelor cu dizabilități în vederea completării unor documente, promovarea accesibilității la nivelul tuturor metodologiilor, procedurilor, planificărilor și acțiunilor din cadrul proiectului, pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în concordanță cu obiectivul general al Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, 2016-2020.

Promovarea oportunității de a beneficia de sprijin în cadrul acestui proiect se îndreaptă în mod direct și nediscriminatoriu către toate categoriile sociale, religiile și etniile, transferând același mesaj și aceleași suporturi informative tuturor celor interesați în acest sens și implicit persoanelor cu dizabilități. Respectarea principiului egalității de șanse pentru persoanele cu dizabilități va fi asigurată la nivelul tuturor activităților desfășurate, locațiile de desfășurare fiind obligatoriu prevăzute cu facilități speciale accesului persoanelor cu dizabilități și acces la diferitele funcții ale clădirilor. În acest sens se va urmări ca obstacolele fizice să fie înlăturate/ ameliorate, vor fi prevăzute spații speciale de acces în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică.

Procesul de informare şi selecţie a grupului ţintă, accederea la programul de formare, precum şi evaluarea planurilor de afaceri în vederea finanţării, stagii de practică, mentorat etc, vor viza toate persoanele, indiferent dacă au sau nu dizabilităţi. În cadrul echipei de management, persoanele au fost selectate în funcţie de competențele profesionale, asigurând respectarea principiilor drepturilor egale ale persoanelor cu dizabilităţi. Sunt respectate normele în vigoare privind accesibilizarea locurilor de muncă (clădiri, birouri, facilităţi etc.) pentru persoane cu dizabilităţi, astfel încât accesul să nu reprezinte un impediment. Pe parcursul tuturor activităţilor de informare derulate se vor menţiona în mod explicit necesitatea şi importanţa respectării de către stakeholderi a principiilor accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi în ceea ce priveşte participarea la activităţi, inclusiv la locurilor de muncă create de viitorii antreprenori.

În temeiul Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ce prevede accesul neîngradit al acestora în ceea ce privește limitarea sau restricțiile la mediul fizic, informațional și comunicațional, proiectul VIITOR asigură prin activitățile sale contribuția la tema orizontală POCU 2014-2020 „Accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități” pe toată durata implementarii acestuia.

Schimbările demografice

Potrivit Comisiei Europene, în următoarele decenii numărul persoanelor în vârstă din Uniunea Europeană, cât și ponderea acestora raportat la populația totală vor crește semnificativ. În prezent, 20% din populație depășește vârsta de 65 de ani, iar până în 2070 se estimează că proporția va fi de 30%. Deși la prima vedere poate părea un aspect irelevant, este necesar să fie conștientizat faptul că acest lucru are un impact semnificativ asupra vieții de zi cu zi a oamenilor și asupra societății. Pentru a evita consecințele negative pe care fenomenul de îmbătrânire a populației le poate avea la nivelul statelor Uniunii Europene, în ultimii ani schimbările demografice au devenit tot mai relevante în contextul contribuției la redresarea Europei și la crearea unei Uniuni care să promoveze sustenabilitatea și echitabilitatea.

Concret, conceptul de „schimbări demografice” descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale.

Schimbările demografice au un impact major asupra economiei europene și a statelor membre, afectând în aceeași măsură atât zonele rurale, cât și pe cele urbane. De aceea, proiectul VIITOR își propune o serie de măsuri pentru a contribui la combaterea emigrării motivate de lipsa locurilor de muncă și de integrare scăzută a tinerilor NEETs din Regiunea București-Ilfov, prin activități de formare profesională și mediere pe piața muncii. Astfel, în concordanță cu obiectivele stabilite la nivel european, proiectul VIITOR promovează învățarea pe tot parcursul vieții și urmărește atragerea unui număr mai mare de persoane pe piața forței de muncă, prelungirea vieții profesionale și îmbunătățirea productivității, contribuind astfel la compensarea scăderii populației în vârstă de muncă.

Proiectul VIITOR este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv tematic 8, Prioritatea  de  investiție 8.ii, Apel de proiecte POCU/910/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1, 2.2.

 

Leave a comment