Skip links

FACILITĂȚI PENTRU ANGAJATORII CARE ÎNCADREAZĂ TINERI

Este cunoscut faptul că angajatorii care încadrează tineri absolvenți ai unei forme de învăţământ acreditate, tineri cu risc de marginalizare socială, elevi și studenți pe perioada vacanțelor sau şomeri, beneficiază de anumite facilităţi. Actele normative care stau la baza acordării acestor subvenții sau stimulente privesc sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă şi sunt:

Dacă ești angajator pe piața muncii din România, iată care sunt facilitățile de care poți beneficia:

Subvenționarea locurilor de muncă pentru absolvenți

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2250 lei cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 2250 lei pe o perioadă de 18 luni.

Nu beneficiază de aceste subvenții:

a) angajatorii care au obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ;

b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenții instituțiilor de învățământ;

c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la art. 80 precum și la art. 85, pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie sau cu acordul părților, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forței de muncă se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora.

Absolvenții pot fi încadrați în condițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, o singură dată pentru fiecare formă de învățământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor, în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioada nedeterminată:

– șomeri în vârstă de peste 45 de ani;
– șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale;
– șomeri de lungă durată;
– tineri NEET (tineri cu vârstă cuprinsă între 16 și 24 ani înregistrați ca șomeri), primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni, în limita fondurilor alocate cu această destinație.

De aceleași facilități beneficiază și angajatorii care, în raport cu numărul de angajați, și-au îndeplinit obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum și angajatorii care nu au această obligație legală, dacă încadrează în muncă pe durata nedeterminată șomeri persoane cu handicap și le mențin raporturile de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.
Facilitățile prevăzute mai sus se acordă angajatorilor și în situația în care, în perioada acordării acestora sau în cea în care există obligația legală de menținere a raporturilor de muncă, persoanele beneficiare nu mai au statut de părinte unic susținător al familiei monoparentale sau statut de persoană cu handicap, după caz.

Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii:

– șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială;

– șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 2250 lei.

Subvenția se acordă angajatorilor pe perioada angajării, de la data încheierii convenției până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, și constă în acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul prevăzut mai sus, în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Nu beneficiază de facilitățile prevăzute mai sus:

a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute mai sus;

b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute la art. 80 și art. 85 pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie sau cu acordul părților, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

c) angajatorii care la data solicitării acordării facilității se află în situația de insolvență, în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora;

d) angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap pe locuri de muncă devenite vacanțe că urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părților, la inițiativa angajatorului, pentru motive care nu țin de persoana angajatului ori, după caz, prin eliberare din funcție, în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane;

e) angajatorii care încadrează în muncă șomeri care, la dată angajării, îndeplinesc condițiile pentru a solicită pensie anticipată parțială.

Subvenția pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare socială

Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Subvenție menținere raporturi de muncă

Dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate angajatorul de inserție menține raportul de muncă cu tânărul care a fost încadrat și pentru care a beneficiat de subvenții, atunci, angajatorul beneficiază lunar, pentru această persoană, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizația de șomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei.

Convenția se încheie până la data de întâi a lunii următoare lunii în care expiră termenul legal pentru depunerea declarației D112 aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate și pentru care s-a acordat subvenția de încadrare sau se putea acordă această. Termenul prevăzut pentru încheierea convenției este termen de decădere din dreptul de a beneficia de subvenții.

Susținerea financiară a uceniciei la locul de muncă

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita și beneficia, la cerere, de o sumă în cuantum de 2250 lei acordată din bugetul asigurărilor de șomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Stimulent pentru firmele care angajează elevi și studenți în perioada vacanțelor

În această situaţie, companiile pot primi un ajutor financiar egal cu jumătate din ISR, respectiv 262 lei/lună. Această sumă este acordată pentru maximum 60 de zile într-un an calendaristic dacă angajează cu (1) un contract individual de muncă pe perioadă determinată egală sau mai mică decât durata vacanței (cu normă întreagă sau parțial) sau (2) un contract de muncă temporară, cu durata misiunii mai mică sau egală cu durata vacanței.

Subvenția pentru internii care sunt angajaţi

Firmele care angajează persoanele pe care le aduc în internship beneficiază de o sumă fixă de 4.586 de lei. Această sumă de bani se acordă o singură dată, la cerere, pentru fiecare intern angajat cu contract de muncă, dacă este îndeplinită obligația de menținere a raporturilor de muncă neîntrerupte pentru cel puțin 24 de luni.

____________________

Proiectul VIITOR este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv tematic 8, Prioritatea  de  investiție 8.ii, Apel de proiecte POCU/910/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1, 2.2.